VIF SUPER DIESEL ADITIV ZIMNY 500ml

11.11.2011 11:11

 

VIF SUPER DIESEL ADITIV ZIMNY 500ml - 7,50 € s DPH

Super Diesel Aditiv (prísada do nafty) udržuje čistotu vstrekovacích trysiek, chráni palivový systém pred koróziou, zlepšuje studený štart motora, zlepšuje tekutosť a filtrovatelnosť nafty v zimnom období.

Zimný VIF Super Diesel Aditiv je vhodný pre všetky vznetové motory, zvlášť s vysokotlakovým vstrekovaním (Common Rail, PD, VP44, TDI, HDI, JTD, CDI, TDCi, CDTi, dCi). Prísada chráni Váš motor pred negatívnymi účinkami biozložky.

Super Diesel Aditiv zaisťuje trvalú a dokonalú starostlivosť o palivový systém:

 • udržuje čistotu vstrekovacích trysiek
 • chráni palivový systém pred koróziou
 • zvyšuje mazaciu schopnosť paliva a tým predlžuje životnosť vstrekovacieho čerpadla a trysiek
 • zvyšuje cetánové číslo až o 5 jednotiek, čím sa zlepšuje spaľovanie, znižuje hlučnosť motora a šetrí palivo
 • zlepšuje studený štart motora
 • potláča penenie paliva v nádrži a celom palivovom systéme
 • zlepšuje tekutosť a filtrovatelnosť nafty v zimnom období

 

VIF SUPER DIESEL ADITIV ZIMNÝ je zimná multifunkčná prísada do motorovej nafty s antikoróznym účinkom. Udržuje čistotu vstrekovacích trysiek, dokonale chráni palivové čerpadlo pred poškodením, predlžuje životnosť palivového systému a zlepšuje prevádzkovú pohotovosť vozidla v zimnom období.

VIF SUPER DIESEL ADITIV ZIMNÝ znižuje spotrebu paliva až o 5 percent. Vyššie cetánové číslo skracuje studený štart. Obsahuje depresant, ktorý znižuje bod tuhnutia a filtrovateľnosť nafty pri nízkych teplotách -20 °C. Zabraňuje shlukovatelnosti a vylučovaniu parafínu a tým upchávaniu palivového filtra. Potláča penenie paliva.

Vlastnosti:

·         vhodný pre všetky vznetové motory common rail, PD, VP44, TDI, HDI, JTD, CDI, TDCi, CDTi, dCi

·         chráni motor pred negatívnymi účinkami biozložky

·         dávkovanie 1:1000

·         odmerka v uzávere postačí na ošetrenie 20l nafty

 

SUPER DIESEL ADITIV ZIMNÝ  VIF

 • Udržuje čistotu vstrekovacích trysiek
 • Chráni palivový systém pred koróziou
 • Zvyšuje mazaciu schopnosť paliva a tým predlžuje životnosť vstrekovacieho čerpadla a trysiek
 • Zvyšuje catánové číslo až o 5 jednotiek, čím sazlepšuje spaľovanie, znižuje hlučnosť motoraa šetrí palivo.
 • Zlepšuje studený štart motora
 • Potláča penenie paliva v nádrži a celom palivovom systéme
 • Stabilizuje naftu a predlžuje jej skledovací čas
 • Znižuje spotrebu paliva až o 5%

OBSAHUJE

Etylhexylnitrát CAS 27247-96-7, solventná nafta CAS 64742-94-5, 1,2,4,trimetylbenzen CAS 95-63-6,
ľachký parafinický ropný destilát CAS 64742-55-8


NÁVOD NA POUŽITIE

Prípravok sa dávkuje v pomere 1:1000 do nádrže automobilu pred tankovaním. Odmerka na uzávere uľachčuje dávkovanie.
Jej obsah je 20 ml a vystačí k ošetreniu až 20 l motorovej nafty.

PRVÁ POMOC

Pri nadýchaní preniesť na čistý vzduch a zabespečit mu telesný pokoj. Pri kontakte s pokožkou umyť teplov vodou a mydlom .
Po požití ústa vypláchnuť vodou, nevyvolávať zvracanie a vyhľadať lekársku pomoc.

BESPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

R 38 Draždí pokožku
R51/53 Toxický pre vodné organizmy,môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky va vodnej zložke životného prostredia.
R65 Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.
R66 Opakovaná expiráca môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.
S2 Uchovávajte mimo dosah detí.
S24/25 Zabránte kontaktu s pokožkou a očami.
S26 V prípade kontaktu s očami ja potrebné ihneť ich vymyť veľkým mnostvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S28 Po kontakte s pokožkou ja potrebné ju umyť a veľkým množstvom vody.
S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre , okamžite vyhľadajte lekársku pomoc
( ak ja to možné, ukažte označenie látky alebo prípravku).
S46 V prípade požitia vyhľadajte lekársku pomoc a ukýžte tento obal alebo označenie.
S61 Zábrante uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

Výrobok používajte podľa návodu
Záruka 24 mesiaciv od dátumu uvedeného na obale.